✓ PŘED TÍM NEŽ NÁS BUDETE KONTAKTOVAT, PŘEČTĚTE SI PROSÍM:

  

 ČASTO KLADENÉ DOTAZY

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

provozovatel a sídlo společnosti: 

(na tuto adresu prosím NEPOSÍLEJTE žádné reklamace ani vratky)

 

APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.
Loosova 355/12
638 00 Brno
Česká republika

 

IČ: 02621312
DIČ: CZ02621312
spisová zn. C 81935 vedená u Krajského soudu v Brně

  

kontakt na reklamace: 

pokud nám chcete zboží vrátit nebo reklamovat, nejprve nás předem VŽDY písemně kontaktujte (emailem nebo formulářem na webu viz. níže)

- domluvíme se na dalším postupu
- následně vytvoříme v systému přepravce vratku nebo reklamačního asistenta

 

 • jsme plátci DPH
 • aktuálně již neprovozujeme kamenný obchod
 • číslo účtu:

2000542239/2010 (Fio banka)

IBAN CZ1720100000002100542252
BIC FIOBCZPPXXX

 

zákaznický servis:

(na všechny dotazy se snažíme odpovědět do 24 hod.)

 

VŠE O NÁKUPU

2. Osobní údaje

Zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation) (dále jen: „GDPR”)

I. Základní ustanovení

1. Tyto informace jsou poskytované na základě povinnosti dle čl. 13 GDPR

2. Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 GDPR je:

 

provozovatel a sídlo společnosti: 

(na tuto adresu prosím NEPOSÍLEJTE žádné reklamace ani vratky)

 

APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.
Loosova 355/12
638 00 Brno
Česká republika

 

IČ: 02621312
DIČ: CZ02621312
spisová zn. C 81935 vedená u Krajského soudu v Brně

  

3. Kontaktními údaji správce jsou:

 

provozovatel a sídlo společnosti: 

(na tuto adresu prosím NEPOSÍLEJTE žádné reklamace ani vratky)

 

APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.
Loosova 355/12
638 00 Brno
Česká republika

 

IČ: 02621312
DIČ: CZ02621312
spisová zn. C 81935 vedená u Krajského soudu v Brně

zákaznický servis:

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Definice

Pro účely GDPR se rozumí:

1. „Správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

2. „Osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

3. „Zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

4. „Zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

5. „Souhlasem“ subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

III. Zpracovávané osobní údaje

1. Správce zpracovává nezbytné osobní údaje subjektu údajů z důvodu plnění smluvní povinnosti (např. vyřízení objednávky či rezervace), z důvodu oprávněného zájmu správce a na základě svobodného souhlasu subjektu údajů pro konkrétní účel.

2. Těmito údaji jsou především:

a. identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, fakturační adresa, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČ, DIČ
b. elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa
c. jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách /např. Skype/, lokační údaje zařízení užívaného objednatelem, atd.
d. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: jako např. číslo bankovního účtu.
e. osobní údaje: které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chování objednatele, záznamy o historii a plnění platebních povinností
3. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování dle čl. 22 GDPR nemá-li k tomuto výslovný souhlas subjektu údajů dle čl. 22 odst. 2. písm. c) GDPR

IV. Zákonnost zpracování a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonný důvod zpracování osobních údajů:

zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce (např. poskytování přímého marketingu) dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
zpracování je nezbytné pro daný konkrétní účel např. poskytování přímého marketingu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
V takovém případě
i. je správce schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
ii. subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
2. Účel zpracování osobních údajů:

vyřízení objednávky, rezervace či jiné poskytované služby vyplývající ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem; pro úspěšné plnění této smluvní povinnosti jsou vyžadovány osobní údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail či jiné kontaktní údaje, bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné uzavření a plnění smlouvy ze strany správce.
občasné zasílání obchodních sdělení, newsletterů a další marketingové aktivity.
V. Uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

po nezbytnou dobu k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, pro účely plnění zákonných povinností a uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů dochází k výmazu osobních údajů
3. K výmazu osobních údajů dochází také na základě požadavku subjektu údajů dle čl. 17 GDPR Právo na výmaz („právo být zapomenut“), nejsou-li již nadále potřebné k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem

VI. Příjemci osobních údajů (zpracovatelé, subdodavatelé a jiné dotčené osoby)

1. Příjemci osobních údajů dle čl. 4 GDPR jsou osoby

podílející se na dodání zboží či služeb na základě smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem
poskytovatelé a administrátoři webových stránek a ostatních služeb v souvislosti s provozováním e-shopu či rezervačního systému
poskytovatelé zajišťující marketingové, statistické či jiné služby související s provozováním e-shopu či rezervačního systému
VII. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má dle GDPR tato práva

právo na transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů dle čl. 12, 13 a 14 GDPR
právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR („právo být zapomenut“)
právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
právo na oznámení ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování dle čl. 19 GDPR
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR
právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 7 odst. 3.
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů
VIII. Závěrečná ustanovení

1. Subjekt údajů má právo seznámit se s těmito podmínkami ochrany osobních údajů na základě GDPR vždy před potvrzením služby, u které je k plnění smluvní povinnosti nezbytné zpracování osobních údajů.
2. Je-li sběr osobních údajů realizován za jiným učelem než k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů nebo 
nevede-li k tomuto sběru oprávněný zájem správce nebo plnění zákonné povinnosti, zavazuje se správce získat konkrétní a svobodný souhlas subjektu údajů pro jeden nebo více stanovených účelů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Cookies

Používáte-li naše webové stránky, souhlasíte s používáním a ukládáním cookies ve vašem koncovém zařízení.

Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.

Cookies jsou malé soubory, které pomáhají k usnadnění uživatelského komfortu stránek. Mohou být využity např. ke zjišťování, zda mezi vámi a stránkami již došlo ke vzájemné komunikaci.

3. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud i) není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo ii) se již zboží nevyrábí a/nebo iii) se již zboží nedodává a/nebo iv) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a/nebo v) vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

4. Zrušeni kupní smlouvy

Každá objednávka je závazná ve smyslu § 2048 občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), dle platných obchodních podmínek. Objednávku je možné zrušit do doby 12 hodin od zadání závazné objednávky. Pokud nebude odeslaná objednávka se strany zákazníka převzata, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží.

Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s obchodními podmínkami.

Prodávající si vyhrazuje právo za určitých předem nepředvídatelných okolností objednávku zrušit. Těmito okolnostmi je myšleno zejména: zboží v okamžiku vyskladnění již není na skladě, zboží již není na skladu dodavatele, dodavatel podstatnou měrou změnil cenu zboží apod. V takových případech je prodávající povinen informovat kupujícího a ten má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

5. Ceny, platby a dodací podmínky

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Prodávající si ve výjimečných případech vyhrazuje právo na změnu ceny. O této skutečnosti bude spotřebitel před odesláním zboží informován a pokud se s prodávajícím nedohodne jinak, může od kupní smlouvy odstoupit. Pro kontrolu bude spotřebiteli zaslán potvrzující e-mail s novými údaji. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována. Daňový doklad spolu se záručním listem a všemi ostatními doklady bude poté kupujícímu zaslán společně se zakoupeným zbožím. V případě osobního převzetí se doklady předávají při zaplacení.

Ceny:

Všechny ceny za zboží na stránkách www.hodky.cz jsou včetně DPH, maloobchodní a konečné, platné v okamžiku vytvoření objednávky.

Placení zboží a cena za dopravu:

MOŽNOSTI A CENY DOPRAVY

preprava_1.png 
ZBOŽÍ VÁM DORUČÍ

v České republice:

 • ZÁSILKOVNA k osobnímu odběru na vybranou pobočku (8000+ poboček) do 1 dne po expedici (ZDARMA nad 2000,- Kč, jinak pouze 48,- / 69,-)
 • DPD přepravní společnost do 1 dne po expedici (109,- Kč)
 • ČESKÁ POŠTA jako balík do ruky do 1 - 2 dnů po expedici (při nezastižení bude uložen na poště) (115,- Kč) dočasně nedostupné

na Slovensku:

 • ZÁSIELKOVŇA k osobnému odberu na vybranú pobočku (8000+ pobočiek) do 1 - 2 dní po expedícii (ZADARMO nad 76 € inak 2,59 / 3,49)
 • DPD prepravná spoločnosť do 1 - 3 dní po expedícii (5,29 €)
 • SLOVENSKÁ POŠTA ako balík na adresu do 2 - 3 dní (5,99 €)

Veškeré zboží zasíláme po dohodě i jinam do zahraničí.


MOŽNOSTI PLATEB

 • platební kartou online (ZDARMA)
 • bankovním převodem (ZDARMA)
 • dobírka (ZDARMA) z důvodu výrazného navýšení poplatků za hotovostní platby ze strany přepravců v době Covid-19 aktuálně nedostupné 

pro platby v Kč:
2000542239/2010 (Fio banka)

pro platby v EUR:
IBAN CZ1720100000002100542252
BIC FIOBCZPPXXX
(Europlatba je ZADARMO)

(variabilní symbol = číslo objednávky)

 

 • Zboží, skladem, odesíláme obvykle za 0 - 3 pracovní dny od obdržení objednávky, podle toho, ve kterém skladě máme dané zboží umístěno.
 • Pokud zboží není skladem, řídí se dodací lhůta údajem "dostupnost" (v pracovních dnech), uvedeným u každého produktu.
 • Pokud by měla být dodací lhůta delší, budeme se snažit Vás o tomto informovat.

Záloha na zboží:

Při objednání některého zboží (zpravidla vyšší hodnoty) si vyhrazujeme požadovat zálohu od 20% z ceny zboží. Záloha slouží prodávajícímu jako záloha/kauce na objednané zboží. Při fakturaci bude tato záloha odečtena od celkové částky k úhradě.

Pokud by kupující objednané zboží nepřevzal, zrušil nevyřízenou objednávku nebo z jiného důvodu zmařil dodání zboží prodávajícím a jeho převzetí na straně kupujícího, stane se tato záloha nevratná a bude sloužit jako paušální náhrada na pokrytí vzniklých nákladů prodávajícímu. Pokud by kupující uhradil příslušnou zálohu na zboží na objednávku a prodávající by z nějakého důvodu nemohl plnit dodání zboží, bude záloha kupujícímu vrácena nejpozději do 14 dnů.

Objednávka bude považována za závaznou, teprve po uhrazení zálohy na účet prodávajícího, vedený u Fio banky číslo 2000542239/2010 (CZK) nebo 2100542252/2010 (€). Zálohu prosím uhraďte teprve po výzvě prodávajícího, avšak nejpozději do 3 dnů.

Právo z vadného plnění:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Právo z vadného plnění začíná běžet převzetím věci kupujícím. Pokud není stanoveno jinak, právo z vadného plnění je v zákonné lhůtě 24 měsíců. Případné reklamace budou řešeny individuálně v souladu s právním řádem ČR. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí řádně prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud při převzetí bude ze strany kupujícího zjištěna vada, je kupující povinen nahlásit neprodleně tyto vady prodávajícímu, nejpozději však do 48 hod. od převzetí zboží. Na reklamace zjištěné po uplynutí této doby nebude brán zřetel a na zboží bude pohlíženo tak, že v době převzetí kupujícím bylo v bezvadném stavu. Právo z vadného plnění se vztahuje na výrobní vady. Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním nebo nesprávným použitím výrobku. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu zákonné doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používání, nebo jiného nesprávného nebo neodborného zásahu.

6. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Zboží na výměnu nebo vrácení musí být nepoškozené, nesmí jevit žádné známky opotřebení nebo užívání. Musí být vráceno v originálním balení včetně VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, které k němu bylo dodáno tzn. všechny ochranné fólie, etikety, štítky, krabičky, záruční list, návod, atd.)

V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy, kontaktuje prodávajícího nejlépe písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Vrácené zboží neposílejte na dobírku, zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít tento formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat také na adresu elektronické pošty prodávajícího info@hodky.cz

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním balení. 

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží nebo jeho část zničena nebo spotřebována), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 http://www.coi.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2016 a nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky.